CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

Tài liệu đính kèm: CNT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ