CNN đã đưa ra lời tạ lỗi sau khi một trong những bình luận viên của họ có những bình luận xúc phạm đến Trung Quốc.