CTCP chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như sau:-

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:

Điện thoại liên hệ:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Cổ đông

Mã chứng khoán giao dịch: CMX

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.715.364 CP (tương đương 43,23% VĐL)

Số tài khoản giao dịch:

Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thị Tuyết

Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan:

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch(nếu có): Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người liên quan: Ủy quyền đại diện vốn nhà nước tại Công ty

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0 cp

Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán/mua: 5.715.364 cp

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán/mua): 5.715.364 cp

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp

Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn tại doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc chi phối

Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận cho các nhà đầu tư trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam không qua hệ thống giao dịch của HOSE

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/10/2011 đến ngày 30/10/2011.