Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC báo cáo về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu Ưu đãi nhân viên của các cán bộ nhân viên nghỉ việc hoặc không có nhu cầu đầu tư vào Công ty làm cổ phiếu quỹ. - Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại: 50.000 cổ phiếu - Nguồn vốn để mua lại: Quỹ khen thưởng và phúc lợi của công ty. - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá trị sổ sách của công ty tại ngày 31/12/2008 Dự kiến: 10.600 đồng/cổ phiếu - Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 5/12/2009 – 31/12/2009. - Tên Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: không có do đây là việc mua lại cổ phiếu Ưu đãi nhân viên của các cán bộ công nhân viên nghỉ việc (theo Quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn do Hội đồng quản trị của công ty ban hành ngày 8/8/2008).