CMC: Bà Vũ Thanh Thủy - Người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 198,450 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thanh Thủy
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 198,450 CP (tỷ lệ 4.35%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4,500 CP (tỷ lệ 0.1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 198,450 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/01/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/02/2013.