VinaCorp - Thời gian thực hiện tổ chức lấy ý kiến cổ đông từ ngày 10/02/2011 đến ngày 23/02/2011.

CTCP Cảng Cát Lái (CLP) vừa thông báo ngày 8/2/2011 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể, Công ty xin ý kiến cổ đông về việc thực hiện thủ tục xin giảm vốn điều lệ từ 150.000.000.000 đồng xuống còn 149.973.470.000 đồng tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của khoản 9 Điều 23 Nghị đinh số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Và xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi phương án phát hành tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua, cụ thể: - Phương án phát hành cũ: phát hành 15.002.653 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành, đầu tư vào dự án Cảng Nhà Bè, đầu tư vào các dự án bất động sản và tái cơ cấu vốn. - Phương án phát hành mới: phát hành 10.002.653 cổ phần (tương ứng 100.026.530.000 đồng) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và cho cổ đông chiến lược/nhà đầu tư lớn. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để tái cơ cấu tài chính của công ty và đầu tư 01 (một) cẩu bờ container dạng khung chạy trên ray.