Nhóm thanh niên xảy mâu thuẫn với những người giữ xe trong bữa tiệc ở Sài Gòn dẫn đến hai bên đánh nhau.