Đừng thấy già mà khinh thường nhé, xem xong clip sẽ biết được thế nào gọi là "gừng càng già càng cay".

Clip: Minh chung cho cau 'gung cang gia cang cay' - Anh 1