CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII Ông Dương Quang Châu, Giám đốc đầu tư, đăng ký bán 181.800 cp. Trước giao dịch ông Châu sở hữu 335.800 cp (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 16/12/2016.

CII, ITA, VIS, GTN, STG, CMS: Thong tin giao dich luong lon co phieu - Anh 1

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII): Ông Dương Quang Châu, Giám đốc đầu tư, đăng ký bán 181.800 cp. Trước giao dịch ông Châu sở hữu 335.800 cp (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 16/12/2016.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đầu tư Xây dựng & Phát triển Tân Đông Phương đã bán 14.072.500 cp, giảm lượng sở hữu từ 63.296.868 cp (tỷ lệ 6,74%) xuống 49.072.500 cp (tỷ lệ 5,25%). Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 14/11/2016.

CTCP Thép Việt Ý (VIS): Ông Nguyễn Ngọc Quyết, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2.450.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.956.297 cp (tỷ lệ 10,07%) xuống 2.506.297 cp (tỷ lệ 5,09%). Giao dịch thực hiện ngày 11/11/2016.

CTCP GTNFoods (GTN): Ông Trần Việt Thắng, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 200.000 cp. Trước giao dịch ông Thắng sở hữu 100.700 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện 18/11 đến 17/12/2016.

CTCP Kho vận Miền Nam (STG): CTCP Giao nhận cận chuyển In Do Trần đã mua 5 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 12.355.174 cp (tỷ lệ 14,46%) lên 17.355.174 cp (tỷ lệ 20,31%). Giao dịch thực hiện ngày 14/10.

CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CMS): Ông Phạm Văn Sỹ, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 468.917 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.562.820 cp (tỷ lệ 9,09%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2016.