Công nhân viên chức quốc phòng (CNV) có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của quân đội, đã có ít nhất 2 năm phục vụ trong quân đội, được huấn luyện quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng, có nguyện vọng sẽ được xem xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN).

Việc chuyển xếp lương được thực hiện như sau: a. Đối với CNV đã xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ: - Trường hợp chưa hưởng thâm niên vượt khung trước khi chuyển sang chế độ QNCN thì căn cứ trình độ đào tạo, vị trí, chức danh chuyên môn kỹ thuật mới được đảm nhiệm và hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ của CNV hiện hưởng để chuyển xếp vào hệ số lương ở nhóm, loại QNCN tương ứng. Thời gian hưởng lương QNCN tính từ ngày ký quyết định chuyển hưởng chế độ QNCN. - Trường hợp CNV đã hưởng thâm niên vượt khung trước khi chuyển sang hưởng chế độ QNCN thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng và hệ số lương chênh lệch cao hơn quy định để xếp vào bậc, nhóm, loại QNCN có hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất. Thời gian hưởng lương QNCN được tính từ ngày ký quyết định chuyển chế độ QNCN. - Trường hợp CNV đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi chuyển sang QNCN có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch cao hơn quy định mà lớn hơn hệ số lương bậc cuối cùng trong nhóm, loại QNCN thì được xếp vào bậc cuối cùng trong nhóm, bậc QNCN và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương. b. Đối với CNV xếp hưởng lương theo các thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ: Thực hiện chuyển xếp lương sang hưởng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ. Căn cứ kết quả chuyển xếp lương, thực hiện việc chuyển từ CNV sang hưởng chế độ QNCN như quy định tại mục a nói trên.