Ngày 25/6/2010, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 3367/QĐ-BCT về việc chuyển Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

CôngThương - Trong đó, Công ty mẹ là công ty TNHH 1 thành viên, có tên gọi là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Tại thời điểm thành lập, Công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam có 4 công ty con là Công ty TNHH 1 thành viên được chuyển từ công ty nhà nước, 01 Công ty con là công ty TNHH 1 thành viên do Công ty mẹ đầu tư 100% vốn, 6 công ty con là Công ty cổ phần có vốn góp chi phối và 11 công ty liên kết. Việc chuyển Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, trong đó Công ty mẹ là công ty TNHH 1 thành viên nhằm hoàn thiện mô hình quản lý và tổ chức của Tổng công ty và thực hiện chủ trương của Chính phủ chuyển các công ty nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trước ngày 01 thàng 7 năm 2010. Ngoài ra, trong quyết định Bộ Công Thương yêu cầu Tổng công ty sắp xếp, xây dựng lộ trình để cổ phần hóa toàn Tổng công ty sau năm 2010. C.T