(HNMO)- Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 5 doanh nghiệp thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm nhiệm công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, bao gồm: Công ty Thủy lợi sông Tích, Công ty Thủy lợi sông Nhuệ, Công ty Thủy lợi sông Đáy, Công ty Thủy lợi Mê Linh và Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã cho phép Công ty Thủy lợi Mê Linh triển khai chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên. Theo đó, để quá trình chuyển đổi được thuận lợi, thành phố chấp thuận thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp của Công ty gồm 8 thành viên, do giám đốc Công ty hiện nay là trưởng ban. Hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn Hà Nội là tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp Ban chuyển đổi doanh nghiệp của Công ty có trách nhiệm thực hiện các bước công việc theo quy định tại Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 8-9-2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên; Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 28-10-2008 của UBND thành phố ban hành quy trình thành lập mới, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội và các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố. UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, cũng như các sở ngành liên quan hướng dẫn Công ty Thủy lợi Mê Linh xây dựng phương án chuyển đổi; tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển đổi của đơn vị trình Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố xem xét, quyết định. Đ.H