Truyền thuyết Ju Mông (Hàn Quốc) – 9h thứ hai 22.9 – VTV3