(NDH) Ông Châu Vinh Quang - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu kể từ ngày 8/11/2013.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (Vinaglobal) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Châu Vinh Quang - ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu thay cho ông Nguyễn Thế Nhiên kể từ ngày 8/11/2013 căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT/2013 ngày 8/11/2013 của Hội đồng quản trị.

An Nhiên - Người Đồng Hành