VinaCorp - Thời gian giao dịch từ ngày 11/2/2011 đến ngày 11/4/2011 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Công ty Cổ phần MT GAS (MTG) thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Theo đó, CTCP Chứng khoán Rồng Việt đăng ký bán 500.000 cổ phiếu và mua 500.000 cổ phiếu từ ngày 11/2/2011 đến ngày 11/4/2011 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, thì VDSC sẽ vẫn nắm giữ 734.290 cổ phiếu tương đương 6,11% cổ phiếu MTG. Trước đó, từ ngày 3/12/2010 đến 28/1/2011, VDSC đã đăng ký mua và bán 500.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, do giá cổ phiếu MTG biến động không phù hợp nên chỉ mua được 40.005 cổ phiếu và bán được 190.000 cổ phiếu. Trước giao dịch này, VDSC nắm giữ 433,867 cổ phiếu tương đương 5,42% cổ phiếu MTG. Ngày 15/2/2011, VDSC được nhận thêm 450.418 cổ phiếu MTG. Do đó hết ngày 28/1/2011, VDSC chính thức năm giữ 734.290 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 6,11%.