QĐND - Chức trách, nhiệm vụ của trung đội trưởng trung đội dân quân tự vệ được quy định tại Điều 24 Thông tư số 76/2010/TT-BQP như sau:

QĐND - Chức trách, nhiệm vụ của trung đội trưởng trung đội dân quân tự vệ được quy định tại Điều 24 Thông tư số 76/2010/TT-BQP như sau:

- Trung đội trưởng thuộc quyền chỉ huy của đại đội trưởng hoặc chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã, chỉ huy trưởng ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc chỉ huy trưởng ban CHQS cấp huyện; chịu trách nhiệm trước cấp trên về mọi mặt của trung đội. Trung đội trưởng được quyền ra mệnh lệnh cho tiểu đội trưởng và chiến sĩ thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ của trung đội.

- Chỉ huy trung đội chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Nắm vững tình hình mọi mặt của trung đội, duy trì trung đội luôn sẵn sàng chiến đấu; chỉ huy trung đội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trực tiếp tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho trung đội theo nội dung được phân công; tổ chức thực hiện các chế độ quy định của đơn vị; hằng quý tổ chức sinh hoạt với các tiểu đội một lần. Đăng ký, quản lý chặt chẽ quân số theo biên chế, nắm chắc tình hình chính trị-tư tưởng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, trình độ nhận thức và năng lực hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong trung đội. Đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị và các tài sản khác của trung đội; giáo dục về ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, sử dụng trang bị vũ khí của trung đội. Thực hiện các hoạt động công tác chính trị trong trung đội, giáo dục ý thức cảnh giác, giữ bí mật; phát huy dân chủ về công tác quân sự. Tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện các mặt công tác và báo cáo kết quả lên cấp trên đúng quy định.

An Hạ