Chính phủ vừa ban hành 2 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN).