ND - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kho bạc Nhà nước (KBNN) trực thuộc Bộ Tài chính.

KBNN thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý; quản lý ngân quỹ; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật. KBNN có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, được mở tài khoản tại ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định, có trụ sở tại TP Hà Nội. Quyết định nêu rõ 19 nhiệm vụ và quyền hạn chính của KBNN; cơ cấu tổ chức gồm 14 tổ chức hành chính, sự nghiệp ở trung ương và các KBNN ở tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. KBNN có Tổng giám đốc và không quá ba Phó Tổng Giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-10. Bãi bỏ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 3-11-2003 của Thủ tướng Chính phủ. * Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 110/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Viện Chiến lược là tổ chức sự nghiệp khoa học cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu và đề xuất về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; tổ chức cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành và thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch phát triển theo quy định của pháp luật. Viện có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính tại TP Hà Nội; kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp. Quyết định nêu rõ tám nhiệm vụ và quyền hạn chính của viện; cơ cấu tổ chức gồm 11 ban và trung tâm. Viện có Viện trưởng và không quá ba Phó Viện trưởng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-10. Bãi bỏ Quyết định số 232/2003/QĐ-TTg ngày 13-11-2003 của Thủ tướng Chính phủ. PV