Chuẩn hóa công việc là một trong những công cụ quan trọng của Lean, giúp doanh nghiệp thành công trong việc cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng.

Lean là phương pháp sản xuất tin h gọn, do Hãng Toyota Nhật Bản khởi xướng áp dụng với tên gọi TPS -Toyota Production System từ những năm 60. Sản xuất tinh gọn chính là chiến lược sản xuất dựa vào kĩ thuật của hệ thống sản xuất Toyota. Chiến lược sản xuất yêu cầu người lao động tham gia vào các cải tiến nhỏ để loại bỏ hao phí, tăng chất lượng và nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất.

Lean Manufacturing có rất nhiều các công cụ để hỗ trợ doanh nghiệp thành công trong hoạt động cải tiến, nâng cao năng suất chất lượng. Một trong những công cụ quan trọng đó là: “Chuẩn hóa công việc”.

Chuan hoa cong viec trong Lean Manufacturing - Anh 1

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng thành công Lean trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng

Chuẩn hóa công việc hay chuẩn hóa quy trình làm việc có nghĩa là các quy trình và hướng dẫn sản xuất được quy định và truyền đạt rõ ràng đếnmức chi tiết nhằm tránh sự thiếu nhất quán và tự suy diễn về cách thực hiện công việc.

Chuẩn hóa công việc nhằm thực hiện thống nhất các hoạt động sản xuất, ngoại trừ trường hợp quy trình sản xuất cần được điều chỉnh một cách có chủ ý. Chuẩn hóa công việc giúp tổ chức và doanh nghiệp đạt được kết quả đầu ra một cách ổn định và giảm các giao động do người thực hiện tác động không mong muốn vào. Khi thủ tục quy trình chưa được chuẩn hóa ở mức cao, người thực hiện có thể sáng tạo ra các cách làm việc theo ý họ, điều này dễ đưa đến các suy diễn và kết quả sai.

Mức độ chuẩn hóa công việc cao cho phép tổ chức và doanh nghiệp kiểm soát được tiến độ công việc, tránh được sự gián đoạn. Nó đồng thời tổ chức và doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất dễ dàng hơn, thuận lợi khi hướng dẫn người mới bắt đầu tiếp cận công việc.

Chuan hoa cong viec trong Lean Manufacturing - Anh 2

Chuẩn hóa công việc là một trong những công cụ của Lean hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Để xây dựng một chuẩn hóa công việc cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Liệt kê trình tự công việc

Bước 2: Thiết kế thời gian chuẩn

Bước 3: Xác định mức tồn kho chuẩn trong quy trình

Bước 4: Truyền đạt quy trình chuẩn cho nhân viên

Bước 5: Cập nhật và sửa đổi