Đó là đề xuất của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ trong văn bản báo cáo tình hình triển khai các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu những tháng cuối năm 2007.