Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại các Công văn số 380 và 271/VPCP-KGVX, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế-Kỹ Thuật Cần Thơ tại thành phố Cần Thơ.

Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư thành lập 2 trường nêu trên trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. (TTXVN/Vietnam+)