Xác định phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, LĐLĐ Thành phố đã tập trung nhiều biện pháp hiệu quả cho công tác này

Với những giải pháp thiết thực, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng đến thời điểm này, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đã đạt những kết quả khả quan, riêng việc thành lập CĐCS đã được thực hiện vượt chỉ tiêu.

Theo số liệu của LĐLĐ Thành phố, tính đến ngày 21/10/2016, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 495/400 CĐCS (đạt 123,75% kế hoạch), kết nạp mới 69.595/70.000 đoàn viên (đạt 99,42% kế hoạch).

Chu trong phat trien doan vien, xay dung to chuc CD vung manh - Anh 1

Một hội nghị thành lập CĐCS

Trước đó, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ tổ chức Công đoàn trong tình hình hiện nay; LĐLĐ Thành phố Hà Nội phối hợp Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Tọa đàm về nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến và tham luận về những vướng mắc trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn và đề xuất thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung vào chức năng chính như đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đại diện NLĐ khởi kiện, tham gia tố tụng lao động tại tòa án, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tăng cường thu chi tài chính... để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cũng không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức, chương trình, phương pháp tập huấn, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Trong 9 tháng đầu năm, Trường Trung cấp công đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức 24/33 lớp (đạt 72,7% kế hoạch) với 2.387/3.580 học viên (đạt 66,7% kế hoạch) đào tào bồi dưỡng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND Thành phố; tổ chức 3/3 lớp (đạt 100% KH) với 105/105 học viên từ nguồn kinh phí Tổng LĐLĐ Việt Nam; phối hợp mở 16 lớp cho các công đoàn cấp trên cơ sở với 2.977 học viên.

Phạm Diệp