QĐND - Qua một năm thực hiện, Cuộc vận động đã được các đơn vị trong toàn tổng cục triển khai với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao; gắn kết các chỉ tiêu, nội dung của cuộc vận động với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; đưa kết quả thực hiện cuộc vận động vào phong trào thi đua, cụ thể hóa cuộc vận động thành những việc làm mang ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của Đội điều lệnh trong công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm, Đội tiến hành kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm điều lệnh, lễ tiết tác phong trong thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị trực thuộc, lập biên bản 84 tập thể, cá nhân, nhắc nhở gần 100 trường hợp vi phạm điều lệnh Công an nhân dân. Qua một năm thực hiện cuộc vận động, có 2 tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 9 tập thể, 17 cá nhân được Tổng cục khen thưởng về thành tích trong thực hiện cuộc vận động.

Ngày 28-2, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII) Bộ Công an tổ chức sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Thu Anh