Vào thời điểm này, mọi thông tin liên quan đến vị Tổng thống đắc cử Donald Trump đều ngay lập tức trở thành những đề tài phân tích và tranh luận, trong đó có chữ ký của nhân vật này.

Theo VTC14