QĐND - Ngày 17-3, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt học tập, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, lấy kết quả nghiên cứu, học tập Nghị quyết làm cơ sở để đánh giá phẩm chất, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Cấp ủy các cấp cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung các văn kiện. Quá trình quán triệt, học tập bảo đảm đúng, đủ nội dung, nhưng phải đi sâu phân tích các vấn đề trọng tâm, những nội dung mới, nhất là những tổng kết, bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, nhất là công tác xây dựng Đảng, các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội. Liên hệ với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gắn với quán triệt Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đổi mới, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong giới thiệu Nghị quyết, bảo đảm ngắn, gọn, dễ nhớ, dễ liên hệ, dễ vận dụng thực hiện, phù hợp với từng đối tượng, sinh động, hấp dẫn người nghe. Coi trọng tính thiết thực, hiệu quả trong quá trình học tập, triển khai Nghị quyết, gắn với thực tiễn địa phương và đơn vị cơ sở. Quá trình học tập phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là nghiên cứu, vận dụng, thực hiện những giải pháp chủ yếu mà Bộ Chính trị đã chỉ ra trong kết luận số 02-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011; Nghị quyết 11 của Chính phủ “Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”. Đồng thời với quán triệt, tổ chức học tập các văn kiện của Đảng, cấp ủy các cấp xây dựng ngay chương trình hành động để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương phải trên cơ sở thấu suốt những quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định để vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ mình. Chương trình hành động phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung hành động, thời gian theo từng nội dung xác định của cấp ủy với những chỉ tiêu, biện pháp, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cụ thể. Đồng thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, tăng cường tự phê bình và phê bình, phê phán các biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ Đảng. Là lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng sáng lập, giáo dục và rèn luyện, Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ trong cả nước nguyện phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI trong Quân đội và dân quân, tự vệ phải gắn với việc học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX. Phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấy rõ việc học tập, nghiên cứu, nắm vững nội dung Văn kiện Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội là yêu cầu khách quan để nâng cao nhận thức chính trị của người quân nhân cách mạng và chiến sĩ dân quân, tự vệ, là nội dung trọng tâm của công tác tư tưởng trong LLVT hiện nay. Trong tổ chức quán triệt học tập các Nghị quyết phải chú trọng giới thiệu để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt coi trọng liên hệ với tình hình thực tiễn của đơn vị, nhằm nâng cao giác ngộ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.