Một cậu hỏi bạn:

- Này, sao đèo vợ đi làm cậu không đi đường sạch lại vòng qua các đường đầy rác và nước thải? - À, đẻ các mùi ô uế bốc lên nồng nặc tớ đỡ khổ. - Sao lại thế? - Để vợ tớ phải bịt miệng lại không cằn nhằn tra khảo... tớ ấy mà!