Cho vay trung hạn có thời gian từ 1 – 5 năm và cho vay dài hạn là trên 5 năm.