Ngày 14/4, Bộ Công thương đã ký ban hành Thông tư 05/2008 sửa đổi Thông tư 09/2007 về hoạt động mua bán hàng hóa.