Hỏi: Xin quý báo cho biết những chính sách ưu đãi đối với giáo viên vùng sâu, vùng xa hiện nay được quy định như thế nào? (Chị Nguyễn Thanh Lan ở xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).

Trả lời: Theo quy định tại mục II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 27/3/2007 hướng dẫn Nghị định số 61/2006/NĐ-CP thì đối với giáo viên vùng sâu, vùng xa được hưởng những chính sách ưu đãi sau: - Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; - Phụ cấp ưu đãi: Mức phụ cấp 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); Nhà giáo, CBQLGD đã được hưởng phụ cấp ưu đãi này thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Ngược lại, sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Phần II Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006; - Phụ cấp thu hút: Mức phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); Phụ cấp thu hút trả cho thời gian công tác thực tế của nhà giáo, CBQLGD tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng thời gian được hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm; - Thời hạn luân chuyển nhà giáo, CBQLGD và trợ cấp chuyển vùng; - Trợ cấp lần đầu; - Phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và nước sạch: Trong trường hợp, nơi đang sinh sống thực sự thiếu nước ngọt và nước sạch theo mùa; - Phụ cấp lưu động; - Phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số; - Chế độ trợ cấp tự học tiếng dân tộc thiểu số để phục vụ công tác; - Khen thưởng;