(LĐ) - Từ năm 2008 đến nay, tỉ giá VND/USD có nhiều biến động, đặc biệt trên thị trường tự do. Điều đó chứng tỏ cung-cầu ngoại tệ và chính sách tỉ giá cũng có vấn đề.