Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có dự thảo Nghị định ban hành điều lệ mẫu của tổng công ty, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Việc ban hành điều lệ mẫu nhằm tạo khung thống nhất để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 100% sở hữu nhà nước xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động trong điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp.

Điều lệ mẫu áp dụng cho các tổng công ty (thực chất là công ty mẹ) và công ty 100% sở hữu nhà nước thuộc Bộ, UBND cấp tỉnh. Các doanh nghiệp thành viên tập đoàn, tổng công ty căn cứ quy định của điều lệ mẫu để xây dựng điều lệ của mình.

Đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng công ty: Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tổng Công ty lương thực miền Bắc (Vinafood 1), Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) thì Chính phủ sẽ trực tiếp ban hành điều lệ.

Điều lệ của ngân hàng thương mại nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định Luật các tổ chức tín dụng.

Về mô hình tổ chức, quản lý, dự thảo quy định công ty mẹ của các tổng công ty theo mô hình có Hội đồng thành viên. Đối với các doanh nghiệp khác, có thể áp dụng mô hình chủ tịch công ty hoặc hội đồng thành viên tùy điều kiện cụ thể.

Dự thảo quy định về vốn điều lệ và nguyên tắc điều chỉnh vốn điều lệ, theo đó sau khi có cam kết đầu tư hoặc bổ sung vốn điều lệ của các cơ quan có thẩm quyền, Bộ Tài chính có nghĩa vụ đầu tư đủ vốn điều lệ với công ty thuộc Bộ; UBND cấp tỉnh có nghĩa vụ đầu tư đủ vốn đối với công ty thuộc UBND cấp tỉnh.

Dự thảo cũng quy định công ty có quyền quyết định nắm giữ, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thoái vốn ở doanh nghiệp khác sau khi được Bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ trương.

Theo Gafin