- Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ma-lai-xi-a Na-díp Ra-dắc mới đây đã tuyên bố, Chính phủ Ma-lai-xi-a sẽ đầu tư 14,7 tỷ Ring-gít để chấn hưng kinh tế thông qua 9 kế hoạch khởi động mới và 14 kế hoạch đang còn triển khai.

9 kế hoạch khởi động mới chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, bảo hiểm, xây dựng, nông nghiệp, cao su, điện tử, dầu khí và năng lượng. Còn những kế hoạch đang còn dang dở là các dự án đầu tư được công bố ngày 11.1.2011. Chính phủ Ma-lai-xi-a đã sớm xác định 118 kế hoạch phát triển và 35 cơ hội thương mại, những kế hoạch này sẽ đảm bảo cho nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao. Theo dự báo, đến năm 2020, tổng thu nhập quốc dân của Ma-lai-xi-a đạt 504 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7.500 USD hiện nay lên đến 15.000 USD, đủ để thực hiện mục tiêu quốc gia có thu nhập cao.