Từ ngày 5/10 Văn phòng Chính phủ chính thức đưa vào hoạt động website Chính phủ với doanh nghiệp.

Chinh phu lap website xu ly moi van de doanh nghiep phan anh - Anh 1

Website http://doanhnghiep.chinhphu.vn sẽ tiếp nhận và giải quyết các phản ánh của doanh nghiệp.

Việc ra đời website http://doanhnghiep.chinhphu.vn là kênh thông tin tiếp cận giữa doanh nghiệp với Chính phủ và trả lời của Chính phủ được công khai, minh bạch.

Qua hệ thống này, các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là về cơ chế chính sách… sẽ được các Bộ, ngành, địa phương trả lời. Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ thành lập Tổ công tác để đôn đốc kiểm tra và trả lời trực tiếp cho doanh nghiệp với danh nghĩa Chính phủ trả lời doanh nghiệp.