600 cuộc họp và làm việc, 72 chuyến công tác của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh năm qua. Nhờ đó, chỉ số cạnh tranh của Việt Nam nâng 9 bậc.

Hoàng Hiệp - Phương Loan