Các nước ASEAN (trừ Lào) quyết định sẽ cùng xem xét tiến độ triển khai các dự án của Hiệp hội cảng biển ASEAN (APA).