Ngày 8-12-2010, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội phối hợp với Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao về các giải pháp thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

Toàn cảnh hội nghị Sau 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2020 cũng như các mục tiêu Thiên niên kỷ về bình đẳng giới mà Việt Nam đã cam kết, thành tựu về bình đẳng giới ở nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Vai trò, địa vị của phụ nữ Việt Nam trong xã hội được nâng lên một bước, khoảng cách giới trong các cấp học phổ thông dần được thu hẹp. Tuy nhiên, bình đẳng giới đang đặt ra nhiều vấn đề mà Việt Nam cần khắc phục trong thời gian tới. Cần xác định đây là chiến lược lâu dài. Tại Hội nghị các đại biểu cũng kiến nghị, để thúc đẩy quá trình bình đẳng giới cần có sự quan tâm của các ngành, các cấp, sự phối hợp của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền cho người dân hiểu đúng công tác này, đặc biệt là ở các địa phương vùng núi, vùng sâu, vùng xa… Phát biểu tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội cho biết: Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 về cơ bản phải đảm bảo cơ hội, năng lực tham gia và hưởng lợi một cách bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Để thực hiện được mục tiêu tổng quát đó thì phải ưu tiên vào 7 mục tiêu cụ thể sau: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động và việc làm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo tham gia bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe… Hoàng Hiền- Dương Ngân