Ngày 24/12, Ban hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tổng quát: “Tạo môi trường và các điều kiện tối ưu để tất cả các thành viên phát triển lợi thế so sánh của mình một cách tốt nhất, trong một hệ thống tuy đa dạng nhưng có cùng định hướng, có liên kết và bổ sung cho nhau” trong Hội nghị Thường niên 2010.

Nội dung xuyên suốt chiến lược gồm: định hướng chung cho toàn hệ thống bằng những chính sách thúc đẩy mọi đơn vị trong hệ thống phát huy được thế mạnh của mình, đồng thời huy động sức mạnh của toàn hệ thống để giảm thiểu đến mức tối đa những điểm yếu của từng thành viên. Ngoài ra còn phát triển các cơ chế, các điều kiện để thúc đẩy chiến lược các đơn vị thành viên; đề ra các chuẩn mực chung, các mô hình về đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý; thúc đẩy các chương trình chung cho toàn hệ thống nhằm phát triển, nâng cao năng lực cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý; liên kết, điều phối các chương trình để tạo được sức mạnh chung và tránh lãng phí nguồn lực. Qua đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cụ thể các mục tiêu chiến lược gồm: nâng cao hiệu quả quản trị toàn hệ thống, xây dựng văn hóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng chất lượng đào tạo đạt chuẩn mực quốc tế; khẳng định vị thế của một đại học nghiên cứu đa ngành; phát triển và sử dụng hệ quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất. Các nhóm chiến lược này sẽ được triển khai đồng bộ, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được mục tiêu chiến lược chung của kế hoạch 2011-2015. Tại hội nghị, ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổng kết thành tựu nổi bật và rút ra kinh nghiệm, kết quả thực hiện chiến lược trong giai đoạn 2006 -2010. Bước vào năm mới 2011, Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề hoạt động năm 2011 là: “Tự chủ - Liên kết” là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch chiến lược trung hạn phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 với các nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới quản lý, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt chuẩn mực khu vực; xây dựng đội ngũ, văn hóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ./. Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)