Bà Phạm Thị Ngọc Trà (Gia Lai) hỏi: Chi phí lập dự án đầu tư cho việc tái canh cây cao su có giá trị trên 15 tỷ đồng có thể áp dụng theo quy định nào?

Chi phi lap du an duoc xac dinh tren co so nao? - Anh 1

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 25 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ % do Bộ Xây dựng công bố hoặc ước tính chi phí theo công việc tư vấn của dự án, công trình tương tự đã thực hiện hoặc xác định bằng dự toán.

Tại Mục 1.1, Khoản 1 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định, nếu trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo công bố tại Quyết định này không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác định chi phí.

Việc lập dự toán để xác định chi phí được hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Vì vậy, đối với trường hợp cụ thể, bà Trà có thể lập dự toán để xác định chi phí theo hướng dẫn tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Theo Baochinhphu.vn