GD&TĐ - Tôi là cán bộ quản lý, cách đây 5 năm tôi công tác tại xã đặc biệt khó khăn sau đó tôi được điều động đến công tác tại thị trấn.

Chi duoc huong tro cap lan dau mot lan - Anh 1

Cách đây 2 năm tôi lại được luân chuyển về tại xã đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, tôi có được hưởng trơ cấp ban đầu theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP hay không?

Tôi không có hộ khẩu ở đây và trước kia chưa từng được nhận trợ cấp ban đầu?- Đoàn Trung Quế (quedoantrung***@gmail.com).

* Trả lời:

Trợ cấp ban đầu như bạn đề cập trong thư chính là trợ cấp lần đầu. Cụ thể: Khoản 4 Điều 1 Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực 15/4/2013 nêu rõ:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Hiện nay, trợ cấp lần đầu theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP được áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2013 của Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và nếu đúng như thư bạn viết, bạn chưa được hưởng trợ cấp lần đầu trong suốt quá trình công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp này tại thời điểm nhận công tác.