(PL)- UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho UBND huyện Cần Giờ được chỉ định thầu đối với ba hạng mục công trình phòng, chống lụt bão gồm: