Sau khi trút giận lên vợ bằng... dao, On đã tự cắt cổ mình chết tại chỗ.