Không dùng phân bón, không thuốc bảo vệ thực vật, nhưng rau vẫn xanh đẹp và năng suất tăng từ 20-25% so với phương pháp canh tác truyền thống. Nhiều người có thể không tin nhưng điều này đang được triển khai ở nhiều vùng rau của cả nước và Hà nội.