Hỏi: Tôi là vợ liệt sĩ, hiện nay tôi đang sống với mẹ già và hai con của liệt sĩ. Xin báo cho biết chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với thân nhân liệt sĩ như thế nào?

Nguyễn Thị Xế (Thái Bình) Trả lời: Theo Điều 6, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26-5-2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ gồm: - Trợ cấp tiền tuất hằng tháng, kể từ ngày liệt sĩ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng bằng "Tổ quốc ghi công". Cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; con liệt sĩ từ 18 tuổi trở xuống hoặc hơn 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ bị bệnh tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng. Cha mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ đang sống cô đơn, không nơi nương tựa; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên; con liệt sĩ mồ côi từ 18 tuổi trở xuống hoặc hơn 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ mồ côi bị bệnh tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng. - Trợ cấp tiền tuất: Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn thân nhân quy định tại Điều 5, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP thì một trong những thừa kế theo quy định pháp luật giữ bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng hoặc trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện người thừa kế theo quy định của pháp luật của thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp tiền tuất hằng tháng hoặc ba tháng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng mà thân nhân liệt sĩ được hưởng trước khi chết. Trường hợp thân nhân liệt sĩ tham gia bảo hiểm xã hội mà chết thì chế độ mai táng và tiền tuất thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.