Hỏi: Để được hưởng chế độ mai táng phí của người khuyết tật cần chuẩn bị hồ sơ và tuân theo thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng như thế nào? Đặng Nguyên Linh (Đông Anh, Hà Nội).

Che do mai tang cho nguoi khuyet tat - Anh 1

Đáp: Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng:
1. Hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm:
a) Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người khuyết tật;
b) Bản sao giấy chứng tử của người khuyết tật.
2. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng quy định như sau:
a) Gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức mai táng cho người khuyết tật làm hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi UBND cấp xã;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều này, UBND cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.