Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non? ĐỖ LAN ANH (Bắc Ninh)

Trả lời: Theo Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, ngày 25-10-2011, của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), thì từ ngày 9-12-2011, chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non được thực hiện như sau:

- Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần và thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: nghỉ hè (hai tháng) nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng GD và ĐT và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Giờ dạy của giáo viên: Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học hai buổi/ngày thì mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ sáu giờ/ngày; đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học một buổi/ngày thì mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ bốn giờ/ngày và thực hiện các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần. Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ theo quy định trên (bốn giờ hoặc sáu giờ/ngày), trong đó nếu có một trẻ khuyết tật/lớp thì mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày. Riêng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, ngoài các công việc theo quy định về nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại Điều lệ trường mầm non hiện hành, mỗi tuần hiệu trưởng phải làm công tác chuyên môn (nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, dự giờ giáo viên) hai giờ; phó hiệu trưởng phải làm công tác chuyên môn bốn giờ.

- Chế độ giảm giờ dạy: Giảm hai giờ dạy/tuần đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Bí thư Chi bộ nhà trường, Chủ tịch Công đoàn giáo dục nhà trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, Bí thư Đoàn thanh niên, kiêm nhiệm công tác Trưởng Ban thanh tra nhân dân; giảm ba giờ dạy/tuần đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Tổ trưởng Tổ chuyên môn và giảm năm giờ dạy/tuần đối với giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng tuổi trở xuống.

- Quy đổi hoạt động chuyên môn ra giờ dạy: Đối với giáo viên được huy động làm công tác thanh tra thì một buổi làm việc được tính bằng bốn giờ dạy và đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT tổ chức thì một tiết giảng dạy thực tế được tính bằng một giờ dạy.