Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết, thân nhân của liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ được hỗ trợ như thế nào ?

NGUYỄN THỊ TÁM (Thái Bình) Trả lời: Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26-1-2007 của Chính phủ quy định: Thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ kinh phí khi di chuyển hài cốt liệt sĩ. Mức hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29-1-2008 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định mức hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ như sau: Thân nhân liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại mỗi năm một lần cho không quá ba người, mức chi cụ thể như sau: - Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú: hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô-tô, tàu ngồi) từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ. - Cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng: + Hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô-tô, tàu ngồi) từ nghĩa trang an táng liệt sĩ về nơi cư trú. + Hỗ trợ tiền ăn mức: 50 nghìn đồng/ngày/người. Thời gian hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến địa phương nơi có mộ liệt sĩ, cụ thể: Dưới 500 km: không quá ba ngày. Từ 500 km - dưới 1.000 km: không quá năm ngày. Từ 1.000 km - dưới 1.500 km: không quá bảy ngày. Từ 1.500 km - dưới 2.000 km: không quá chín ngày. Từ 2.000 km trở lên: không quá 11 ngày.