Chay lon tren duong Tran Thai Tong: Chua xac dinh duoc so nguoi thuong vong - Anh 1