Thực hiện chương trình giám sát môi trường và quan trắc chất lượng nước biển tại bãi biển Cửa Lò và Cửa Hội liên quan đến vụ việc hải sản chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường) tiến hành hoạt động quan trắc môi trường nước biển ven bờ 43 đợt với 87 mẫu nước.

Chat luong nuoc bien Cua Lo, Cua Hoi nam trong gioi han cho phep - Anh 1

Lấy mẫu nước biển tại Cửa Lò.

Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Trung quan trắc Tài nguyên và Môi trường cho biết: Từ tháng 4/2016, Trung tâm tiến hành giám sát chất lượng nước biển ven bờ với tần suất 2 ngày/lần tại bãi biển du lịch Cửa Lò, Cửa Hội, Quỳnh Phương, Quỳnh Nghĩa (TX Hoàng Mai) và Diễn Thành ( Diễn Châu).

Từ tháng 5 đến tháng 9, Trung tâm chỉ thực hiện giám sát tại bãi biển du lịch Cửa Lò, Cửa Hội với tần suất thực hiện 2 ngày/lần, trong đó từ ngày 2/6 - 5/6 Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) cùng với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện giám sát chất lượng nước biển 2 lần/ngày.

Chat luong nuoc bien Cua Lo, Cua Hoi nam trong gioi han cho phep - Anh 2

Đoàn viên thanh niên TX cửa Lò tham gia làm sách môi trường biển.

Hầu hết kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước biển tại các điểm tiến hành giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10 - MT: 2015/BTNMT đối với vùng bãi tắm./.

Hoàng Vĩnh