Ngày 27/07/2009 Sở GDCK Hà Nội đã có Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội - Mã chứng khoán: EID - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) - Số lượng chứng khoán niêm yết: 8.000.000 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán niêm yết: 80.000.000.000 đồng