Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa ban hành Chỉ thị 09 yêu cầu các đơn vị trên địa bàn TP chấn chỉnh việc cán bộ, công chức, viên chức bỏ giờ làm đi học.